Odbori

! Stran trenutno še v izdelavi !

Statutarni odbori

Statutarni odbori so odbori, ki so definirani s strani statuta Nove Generacije – sestavljajo poglavitne organe podmladka.

Glavni odbor (GO)

Predsednik: Mitja Rozman
Podpredsednica: Lavra Slatenšek

Naloge glavnega odbora

(1) GO je najvišji organ NG med dvema kongresoma.
(2) Naloge GO:
• določa usmeritve in delo Nove generacije med dvema kongresoma,
• sprejema letni program Nove generacije,
• obravnava in ocenjuje delo Nove generacije v preteklem enoletnem obdobju,
• v nujnih primerih na predlog izvršilnega odbora NG odloča o spremembah in dopolnitvah statuta,
• izvede nadomestne volitve na izpraznjena oziroma nezasedena mesta v organih NG,
• odloča o vprašanjih s področja dela Nove generacije, kadar gre za vprašanja, ki presegajo pristojnosti IO Nove generacije,
• obravnava položaj na področju mladinskega sektorja v državi,
• določa predlog programa Nove generacije in njegove dopolnitve,
• spremlja in nadzira delo izvršilnega odbora Nove generacije, predsednika Nove generacije, podpredsednikov in direktorja,
• na predlog NO Nove generacije sprejema obvezno razlago statuta Nove generacije,
• predlaga kongresu združitve, razdružitev ali prenehanje Nove generacije,
• opravlja druge zadeve določene s tem statutom ali s sklepom kongresa.


Izvršilni odbor (IO)

Predsednica: Kaja Galič

Naloge izvršilnega odbora

(1) Izvršilni odbor ima naslednje naloge:
• obravnava položaj na področju mladinskega sektorja v državi,
• izvaja politiko in sklepe kongresa, glavnega odbora in s tem v zvezi sprejema ustrezne izvršilne odločitve,
• predlaga GO predlog programa Nove generacije in njegove dopolnitve,
• organizira in izvaja aktivnosti Nove generacije v okviru sprejetih usmeritev,
• ustanavlja glasila, revije, zbirke in druge publikacije v skladu z zakonom,
• sprejema pravilnike in druge splošne akte Nove generacije,
• imenuje in razrešuje glavnega tajnika Nove generacije na predlog predsednika,
• imenuje in razrešuje mednarodnega tajnika Nove generacije na predlog predsednika,
• vodi predvolilne postopke določene s tem statutom,
• obravnava pobude občinskih, mestnih in regionalnih odborov ter rednih zborov, zavzema stališča do njih in obvešča pobudnike o sprejetih stališčih in pobudah,
• opravlja druge naloge, določene s tem statutom, sklepi kongresa, glavnega odbora ali vodstva Nove generacije,
• sprejema poslovni načrt in zaključni račun Nove generacije,
• na predlog predsednika Nove generacije ustanavlja stalna in občasna strokovna delovna telesa (odbori, komisije,..), imenuje njihove člane ter določa delokrog njihovega delovanja,
• skliče kongres Nove generacije v skladu z določili tega statuta.
(2) Izvršilni odbor lahko na lastno pobudo ali na predlog regionalnih odborov Nove generacije skliče zasedanje vseh predsednikov občinskih odborov ali predsednikov občinskih odborov na določenem geografskem območju. Takega zasedanja se lahko udeležijo tudi člani izvršilnega odbora Nove generacije.
Na zasedanju se obravnavajo aktualna politična dogajanja, vprašanje povezana z organizacijo in delovanjem NG na območju, za katerega se skliče.


Nadzorni odbor (NO)

Predsednik: Lucija Zdolšek

Naloge izvršilnega odbora

(1) Nadzorni odbor spremlja in nadzoruje delovanje Nove generacije, realizacijo sprejetih sklepov ter delovanje organov Nove generacije, skladno s statutom.
(2) Pristojnosti nadzornega odbora so predvsem naslednje:
• spremlja in nadzoruje finančno poslovanje Nove generacije,
• GO Nove generacije predlaga v sprejem obvezno razlago statuta Nove generacije,
• ocenjuje skladnost aktov Nove generacije s tem statutom,
• sprejema mnenja in razlage splošnih aktov Nove generacije,
• odloča o pritožbah zoper sklepe IO Nove generacije skladno s tem statutom,
• v primeru nedelovanja RO na predlog IO skliče izredni volilni kongres,
• sklicuje seje IO OO oz. MO, kadar IO OO oz. MO ni bil sklican več kot 6 mesecev,
• zahteva sklic občnega zbora OO oz. MO Nove generacije oziroma občni zbor skliče sam,
• izvršuje druga pooblastila, določena s tem statutom.
(2) Osnova za spremljanje in nadzor finančnega poslovanja je finančni načrt za poslovno leto. Nadzorni odbor obvezno daje mnenje k sklepom organov Nove generacije, ki imajo za posledico poslovne dogodke z večjimi finančnimi obremenitvami.
(3) V primeru, ko nadzorni odbor zazna kršitve veljavnih predpisov, statuta, pravilnika o finančno-računovodskem poslovanju, finančnega načrta, ne-izvrševanja sklepov ter druge nepravilnosti ali nedoslednosti, je dolžan IO Nove generacije predlagati odpravo teh nepravilnosti.
(4) Nadzorni odbor lahko predlaga GO Nove generacije razrešitev in nadomestne volitve za na kongresu izvoljenega funkcionarja oz. člana organa, ki se 6-krat zaporedoma neupravičeno ni udeležil rednih sej organa, v katerega je bil izvoljen. GO Nove generacije lahko v tem primeru izvede nadomestne volitve, razen če funkcionarja lahko nadomesti s kandidatom, ki se je na kongresu uvrstil na naslednje mesto po številu dobljenih glasov.
(5) O svojih ugotovitvah nadzorni odbor redno poroča vodstvu Nove generacije, izvršilnemu odboru, glavnemu odboru ter kongresu.


Lokalni odbori

Občinski oz. mestni odbor Nove generacije je osnovna oblika organiziranja Nove generacije. OO oz. MO Nove generacije tvorijo vsi člani Nove generacije s stalnim prebivališčem v občini. Občinski oz. mestni odbori se lahko prosto vežejo v regionalne odbore.

Občinski odbor Zagorje ob Savi

Predsednik: Aljaž Barlič


Regionalni odbor Gorenjska

Predsednik: Mitja Rozman

Podpredsednik: Andreja Žerovnik

Tajnik: Janez Žagar


Mestni odbor Ljubljana

Predsednik: Jakob Peterlin

Podpredsednik: Andrej Jerman

Tajnica: Anja Starič


Regionalni odbor Savinjska

Predsednik: Klemen Zdolšek

Podpredsednica: Alenka Pogačar

Glavna tajnica: Lucija Zdolšek


Občinski odbor Laško

Predsednica: Lucija Zdolšek


Občinski odbor Grosuplje

Predsednik: Anže Tomšič


Regionalni odbor Bela Krajina

Predsednik: Alenka Žvab


Strokovni odbori

Na predlog predsednice Nove generacije IO Nove generacije ustanavlja stalna in občasna strokovna delovna telesa (odbori in komisije), imenuje njihove člane ter določa delokrog njihovega delovanja.

Delovanje

Strokovni odbori sodelujejo direktno s matično stranko. Predsednica NG pobude strokovnih odborov stranki, ki jih potrdi IO NG, predstavi na sestankih IO SLS.

Odbor za Evropsko sodelovanje in povezovanje

Predsednik: Andrej Jerman


Odbor za gospodarstvo, okolje in energetiko

Predsednik: Mitja Rozman

Podpredsednik: Klemen Zdolšek


Odbor za izobraževanje, kulturo in šport

Predsednica: Andreja Žerovnik


Odbor za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano

Predsednica: Anja Leban


Odbor za socialno in družinsko politiko

Predsednik: Mitja Dolinšek