I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen
(1) Nova generacija SLS (v nadaljevanju: Nova generacija) je avtonomna, demokratična, prostovoljna in samostojna mladinska organizacija, ki deluje v okviru Slovenske ljudske stranke, na temelju zakonsko določene avtonomije delovanja v mladinskem sektorju.
(2) Nova generacija deluje z namenom razvijati kulturno, družbeno, javno in politično življenje mladih ter sodelovati pri oblikovanju politične volje na vseh področjih javnega življenja, obravnavati družbena vprašanja, dajati politične pobude, zavzemati politična stališča do pomembnih javnih vprašanj, potegovati se za pravice in interese mladih, sodelovati pri predlaganju in določanju kandidatov za volitve v organe oblasti, spremljati delo organov oblasti ter predstavnikov javnih in drugih družbenih funkcij.
(3) Nova generacija pri svojem delovanju izhaja iz temeljnih vrednot zgodovinske Slovenske ljudske stranke s cilji razvoja demokracije, pravne države, svobode idej in spoštovanja človekovega dostojanstva na osnovi krščanskega in slovenskega ljudskega izročila in vrednot.

2. člen
(1) Nova generacija samostojno določa svojo politiko in enakopravno sodeluje pri oblikovanju politike Slovenske ljudske stranke.
(2) Nova generacija sodeluje z mladinskimi, političnimi in drugimi organizaciji v Sloveniji in v tujini.

3. člen
(1) Sedež Nove generacije je na sedežu Slovenske ljudske stranke, Beethovnova 4, 1000 Ljubljana.

4. člen
(1) Simbol Nove generacije je izpisano ime Nova generacija in logotip v obliki stilizirane osebe bele barve, obrobljene z modrim, na rumenem ozadju okrogle oblike.

5. člen
(1) Nova generacija ima svoj žig. Žig vsebuje simbol Nove generacije in sedež.
(2) Pri organizacijskih enotah Nove generacije sta poleg simbola Nove generacije navedena vrsta in sedež organizacijske enote.

6. člen
(1) Izrazi v tem statutu, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

II. ČLANSTVO

7. člen
(1) Član Nove generacije je vsaka oseba od 15. do 33. leta starosti, ki sprejema pravne akte Nove generacije ter prostovoljno podpiše izjavo, da želi sodelovati v Novi generaciji. Člani, ki še niso dopolnili 18. let, lahko postanejo člani Nove generacije ob predložitvi pisne privolitve svojega zakonitega zastopnika.

8. člen
(1) Člani Nove generacije plačujejo članarino, ki jo za prihodnje leto določi izvršilni odbor (v nadaljevanju: IO) Nove generacije na zadnji seji v tekočem letu.
(2) Člana Nove generacije lahko IO Nove generacije glede na njegovo materialno stanje oprosti plačevanja članarine.
(3) Vsak član prejme člansko izkaznico.

9. člen
(1) Nosilci funkcij so lahko člani Nove generacije tudi po 33. letu starosti, vendar najdlje do izteka mandata. Prav tako so lahko člani Nove generacije po dopolnjenem 33. letu starosti tisti člani, ki so bili na predlog Nove generacije imenovani ali voljeni za nosilce funkcij v organih nacionalnih ali mednarodnih organizacij in zvez, katerih članica je Nova generacija.

10. člen
(1) IO Nove generacije lahko v tridesetih dneh po prejemu pristopne izjave na predlog predsednika občinskega odbora (v nadaljevanju: OO) oz. mestnega odbora (v nadaljevanju: MO) Nove generacije ali predsednika regijskega odbora (v nadaljevanju:RO) Nove generacije ali predsednika Nove generacije zavrne vpis v register članov ali o zavrniti odloči na lastno pobudo, če ugotovi, da dotedanje delo, javno nastopanje ali drugo javno ravnanje podpisnika pristopne izjave očitno nasprotuje ciljem, določbam statuta in programskim prizadevanjem Nove generacije. Na sklep IO Nove generacije je v 15 dneh od prejema sklepa možna pritožba, ki jo obravnava nadzorni odbor (v nadaljevanju: NO) Nove generacije na prvi naslednji seji. Odločitev NO Nove generacije je dokončna.

11. člen
(1) Register pristopnih izjav se vodi na sedežu Nove generacije in ga upravlja direktor Nove generacije. Dostop do matičnih evidenc članstva imajo za področje svojega odbora predsedniki matičnih OO oz. MO Nove generacije. Register se vodi skladno z zakonom o varovanju osebnih podatkov.

12. člen
(1) Člana se vodi v centralnem registru po evidenci matičnega MO oz. OO Nove generacije.
Izjemoma ga lahko iz opravičenih razlogov IO Nove generacije včlani tudi v občinski odbor izven stalnega prebivališča člana.

13. člen
(1) Člani, ki dalj časa začasno prebivajo izven območja svojega stalnega prebivališča ali v tujini zaradi študija, podiplomskega študija, specializacije, službe ali podobno, lahko v tem času svoje pravice in dolžnosti uveljavljajo v krajevno pristojnem OO Nove generacije, na katerem območju imajo svoje začasno prebivališče.
(2) O tej svoji odločitvi mora član pravočasno pisno obvestiti matični OO Nove generacije in se svojim pravicam v odboru, na območju katerega ima stalno prebivališče, pisno odpovedati. V kolikor na območju stalnega prebivališča člana Nova generacija nima OO, pisno obvestilo in pisna odpoved nista potrebni.

14. člen
(1) Slovenci in njihovi potomci, ki niso državljani RS, lahko postanejo zunanji člani Nove generacije, če jih včlani IO Nove generacije. Zunanji člani nimajo volilne pravice oz. pravice biti imenovani v organe Nove generacije.

15. člen
(1) Član Nove generacije ne more biti hkrati član katerega drugega političnega podmladka oz. mladinske organizacije, povezane s politično stranko. Prav tako ne more biti član društva ali civilne organizacije, katerih delo in program sta v svojih temeljih v nasprotju s programom Nove generacije. O odločitvi o včlanitvi se odloča v skladu s 10. členim tega statuta.

16. člen
(1) Članstvo v Novi generaciji preneha z izstopom, izključitvijo, smrtjo ali z dosegom mejne starosti.

17. člen
(1) Član Nove generacije je lahko izključen če:
• bistveno krši statut Nove generacije,
• če deluje v nasprotju s programom Nove generacije,
• če je obsojen za kazniva dejanja, zaradi katerega je moralno neprimeren za članstvo v Novi generaciji,
• če škoduje ugledu Nove generacije.
(2) O izključitvi iz članstva odloča IO Nove generacije, na predlog OO oz. MO ali RO Nove generacije ali na predlog predsednika Nove generacije. O predlogu o izključitvi mora IO odločiti na svoji prvi naslednji seji po prejemu zahteve za izključitev. Pred odločanjem o izključitvi mora IO Nove generacije članu, zoper katerega se podaja predlog o izključitvi, omogočiti da poda svojo obrazložitev.
(3) Član, zoper katerega je bil sprejet sklep o izključitvi, lahko v 15 dneh od prejema sklepa vloži pritožbo na NO Nove generacije, ki o tem odloči dokončno. V primeru vložene pritožbe zoper sklep o izključitvi člana, mora biti seja NO sklicana najkasneje v roku 15 dni po izteku roka za pritožbo.

18. člen
(1) Člani Nove generacije imajo predvsem naslednje pravice:
• da sooblikujejo in uresničujejo program in politiko Nove generacije,
• da volijo in so voljeni v organe Nove generacije,
• da sodelujejo pri oblikovanju stališč Nove generacije do aktualnih političnih vprašanj in se zavzemajo za njihovo uresničitev,
• da dajejo pobude, predloge in vprašanja ter dobivajo odgovore nanje.

19. člen
(1) Člani Nove generacije imajo predvsem naslednje dolžnosti:
• da sodelujejo pri delu Nove generacije ter izpolnjuje jim zaupane naloge,
• da v svojem življenjskem in delovnem okolju dejavno sodelujejo in si prizadevajo za izpolnjevanje programskih ciljev Nove generacije,
• da zagotavljajo enotnost Nove generacije ter se vzdržijo dejanj, ki bi lahko imela škodljive posledice za Novo generacijo,
• da vzdržujejo dobre medsebojne odnose ter skrbijo za ugled Nove generacije,
• da sodelujejo na shodih, akcijah in ostalih aktivnostih Nove generacije.

III. ORGANIZIRANOST IN DELOVANJE NOVE GENERACIJE

 Organi Nove generacije

20. člen
(1) Organi Nove generacije so:
a. Na državni ravni:
i. Kongres
ii. Vodstvo Nove generacije:
1. Predsednik
2. 3 podpredsedniki
iii. Glavni odbor
iv. Izvršilni odbor
v. Direktor
vi. Mednarodni sekretar
vii. Nadzorni odbor
b. Na lokalni ravni:
i. Regionalni odbor
ii. Mestni oz. občinski odbor

NA DRŽAVNI RAVNI

 Kongres

21. člen
(1) Kongres Nove generacije je najvišji organ Nove generacije. Skliče ga IO najmanj na vsaki dve leti.

22. člen
(1) Delegati kongresa so določeni glede na število članov posameznega OO oz. MO:
• do 50 članov: 1 delegat
• nad 51 članov: 2 delegata
Ti delegati imajo na kongresu glasovalno in volilno pravico.
(2) Poleg delegatov iz prejšnjega odstavka se udeležujejo kongresa kot delegati tudi: člani izvršilnega odbora, predsednik in člani nadzornega odbora, predsednik in podpredsedniki glavnega odbora.
Ti delegati imajo na kongresu le glasovalno pravico.

23. člen
(1) Naloge kongresa Nove generacije so predvsem:
• sprejem poslovnika kongresa,
• sprejem statuta Nove generacije ter sprememb in dopolnitev statuta,
• sprejem programa in drugih programskih dokumentov Nove generacije,
• obravnava in ocena dela Nove generacije in njenih organov,
• sprejem resolucij o politični usmeritvi Nove generacije za naslednje obdobje,
• izvolitev in razrešitev naslednjih organov Nove generacije:
 predsednika Nove generacije
 treh (3) podpredsednikov Nove generacije
 predsednika glavnega odbora
 dveh (2) podpredsednikov glavnega odbora
 predsednika nadzornega odbora
 dveh (2) članov nadzornega odbora
 sedem(7) članov izvršilnega odbora Nove generacije
• imenovanje častnih predsednikov in zaslužnih članov Nove generacije,
• dodelitev posebnih priznanj in nagrad Nove generacije,
• odločanje o združitvi, razdružitvi ali prenehanju Nove generacije

24. člen
(1) Če član kateregakoli organa Nove generacije iz kateregakoli vzroka preneha opravljati svojo funkcijo pred koncem mandata, vstopi namesto njega prvi naslednji na volilni listi za omenjeni organ ali funkcijo. Če je volilna lista izčrpana, izvoli novega člana pristojni organ. Nadomestni član opravlja svojo funkcijo samo do konca mandata tega organa.
(2) Določilo prejšnjega odstavka ne velja za predsednika Nove generacije.

25. člen
(1) Kongres skliče IO Nove generacije. Sklic kongresa s predlogom dnevnega reda in gradivom je treba udeležencem poslati najkasneje 15 dni pred kongresom.

26. člen
(1) Kongres je sklepčen, če mu prisostvuje večina vseh delegatov.
(2) Kongres sprejema svoje odločitve z javnim glasovanjem z večino opredeljenih glasov delegatov, ki so glasovali na kongresu. Pri odločanju o pomembnejših vprašanjih lahko kongres sklene, da se odločitev sprejem z večino vseh delegatov kongresa.
(3) Delo kongresa vodi tričlansko predsedstvo (predsednik in dva člana), ki ga na predlog IO na začetku kongresa izmed sebe izvolijo delegati. Predsedstvo vodi kongres skladno s poslovnikom. Poslovnik kongresa pripravi IO in ga posreduje v sprejem kongresu pred prvo točko dnevnega reda.
(4) Kandidiranje v organe Nove generacije, ki jih voli kongres, se izvede na organih Nove generacije in po postopku, ki ga določi IO.
(5) Volitve organov Nove generacije se izvedejo s tajnim glasovanjem. Volitve vodi volilna komisija, ki jo na predlog predsedstva kongresa izvolijo delegati izmed sebe. Volilna komisija ima predsednika in dva člana, ki ne smejo biti kandidati za organe Nove generacije, ki se volijo na kongresu.
(6) Članstvo v IO in NO ni medsebojno združljivo.
(7) Na kandidatni listi za vsak posamezen organ mora biti najmanj toliko kandidatov, kot se jih voli.
(8) Mandati vseh na kongresu izvoljenih organov trajajo dve leti. Kadar je kongres sklican po preteku dvoletnega mandatnega obdobja, se mandati za ta čas podaljšajo, vendar največ za čas enega leta.
(9) V organe Nove generacije so izvoljeni kandidati, ki so prejeli največje število glasov upoštevajoč število mest v posameznem organu.
(10) Na individualne funkcije so izvoljeni kandidati, ki so prejeli večino glasov vseh prisotnih delegatov z volilno pravico.

27. člen
(1) IO lahko na svojo pobudo skliče predčasni (izredni), redni ter volilni kongres. IO mora sklicati predčasni kongres, če to zahteva najmanj dve tretjini RO ali MO oz. OO Nove generacije ali tako sklene GO z dvotretjinsko večino prisotnih. Predčasni oziroma izredni kongres obravnava problematiko, za katero je bil sklican.

28. člen
(1) IO lahko predlaga, da je predčasni kongres tudi volilni kongres. O tem odloča GO. V primeru sklica volilnega kongresa se začnejo kandidacijski postopki za vse funkcije in organe Nove generacije, ki so bili izvoljeni na predhodnem kongresu. V primeru, da iz kakršnihkoli razlogov Nova generacija začasno ostane brez predsednika, prevzame zastopanje Nove generacije do volilnega kongresa podpredsednik Nove generacije, ki je na volitvah dobil največje število glasov med podpredsedniki. Volilni kongres se v tem primeru izvede v najkrajšem možnem roku v skladu s tem statutom.

Glavni odbor

29. člen
(1) Glavni odbor sestavljajo predsedniki OO oz. MO Nove generacije, predsedniki RO Nove generacije, predsednik in trije podpredsedniki Nove generacije, člani IO in predsednik NO.
(2) Člani GO so po svojem položaju tudi tisti člani Nove generacije, ki so poslanci v državnem zboru in parlamentu EU, svetniki v državnem svetu, ministri, župani in podžupani.
(3) GO je sklepčen, če je prisotnih več kot ena tretjina članov GO.
(4) MO oz. OO, ki imajo nad 50 članov imajo na GO poleg predsednika tudi podpredsednika.
(5) Predsedniki in podpredsedniki OO oz. MO ter predsedniki RO Nove generacije, ki so člani GO v skladu s predhodnim odstavkom lahko za GO pisno pooblastijo svoje predstavnike.

30. člen
(1) GO je najvišji organ NG med dvema kongresoma.
(2) Naloge GO:
• določa usmeritve in delo Nove generacije med dvema kongresoma,
• sprejema letni program Nove generacije,
• obravnava in ocenjuje delo Nove generacije v preteklem enoletnem obdobju,
• v nujnih primerih na predlog izvršilnega odbora NG odloča o spremembah in dopolnitvah statuta,
• izvede nadomestne volitve na izpraznjena oziroma nezasedena mesta v organih NG,
• odloča o vprašanjih s področja dela Nove generacije, kadar gre za vprašanja, ki presegajo pristojnosti IO Nove generacije,
• obravnava položaj na področju mladinskega sektorja v državi,
• določa predlog programa Nove generacije in njegove dopolnitve,
• spremlja in nadzira delo izvršilnega odbora Nove generacije, predsednika Nove generacije, podpredsednikov in direktorja,
• na predlog NO Nove generacije sprejema obvezno razlago statuta Nove generacije,
• predlaga kongresu združitve, razdružitev ali prenehanje Nove generacije,
• opravlja druge zadeve določene s tem statutom ali s sklepom kongresa.

31. člen
(1) Predsednik GO sklicuje seje GO po potrebi, vendar najmanj enkrat letno. V odsotnosti predsednika GO skliče sejo podpredsednik GO, ki ga za to pooblasti predsednik GO.
(2) Predsednik GO mora sklicati sejo GO, če to pisno zahteva najmanj dve tretjini MO oz. OO Nove generacije.
(3) GO sprejme poslovnik.
(4) Sklepi GO Nove generacije so sprejeti, če je zanje glasovala večina opredeljenih navzočih članov.

Izvršilni odbor

 32. člen
(1) Izvršilni odbor sestavljajo:
• predsednik Nove generacije,
• trije podpredsedniki Nove generacije,
• 7 članov Nove generacije, ki jih izvoli kongres,
(2) Predsednik Nove generacije je obenem tudi predsednik izvršilnega odbora.
(3) Na sejah izvršilnega odbora Nove generacije sodelujeta direktor in mednarodni sekretar Nove generacije.
(4) Glasovalno pravico imajo samo člani izvršilnega odbora Nove generacije.

33. člen
(1) Predsednik in podpredsednika GO Nove generacije ne morejo biti člani izvršilnega odbora, so pa na seje lahko vabljeni.

34. člen
(1) Izvršilni odbor ima naslednje naloge:
• obravnava položaj na področju mladinskega sektorja v državi,
• izvaja politiko in sklepe kongresa, glavnega odbora in s tem v zvezi sprejema ustrezne izvršilne odločitve,
• predlaga GO predlog programa Nove generacije in njegove dopolnitve,
• organizira in izvaja aktivnosti Nove generacije v okviru sprejetih usmeritev,
• ustanavlja glasila, revije, zbirke in druge publikacije v skladu z zakonom,
• sprejema pravilnike in druge splošne akte Nove generacije,
• imenuje in razrešuje direktorja Nove generacije na predlog predsednika,
• imenuje in razrešuje mednarodnega sekretarja Nove generacije na predlog predsednika,
• vodi predvolilne postopke določene s tem statutom,
• obravnava pobude občinskih, mestnih in regionalnih odborov ter rednih zborov, zavzema stališča do njih in obvešča pobudnike o sprejetih stališčih in pobudah,
• opravlja druge naloge, določene s tem statutom, sklepi kongresa, glavnega odbora ali vodstva Nove generacije,
• sprejema poslovni načrt in zaključni račun Nove generacije,
• na predlog predsednika Nove generacije ustanavlja stalna in občasna strokovna delovna telesa (odbori, komisije,..), imenuje njihove člane ter določa delokrog njihovega delovanja,
• skliče kongres Nove generacije v skladu z določili tega statuta.
(2) Izvršilni odbor lahko na lastno pobudo ali na predlog regionalnih odborov Nove generacije skliče zasedanje vseh predsednikov občinskih odborov ali predsednikov občinskih odborov na določenem geografskem območju. Takega zasedanja se lahko udeležijo tudi člani izvršilnega odbora Nove generacije.
Na zasedanju se obravnavajo aktualna politična dogajanja, vprašanje povezana z organizacijo in delovanjem NG na območju, za katerega se skliče.

35. člen
(1) Predsednik skliče sejo izvršilnega odbora po potrebi, vendar najmanj enkrat na dva meseca.
(2) Seja izvršilnega odbora je sklepčna, če ji prisostvuje več kot polovica članov.
(3) V nujnih primerih se lahko izvede korespondenčna seja. Sklep korespondenčne seje je veljaven, če je pisno ali po elektronski pošti potrjen z večino glasov vseh članov.
(4) Sklepi izvršilnega odbora se sprejemajo z večino opredeljenih glasov navzočih članov izvršilnega odbora. V primeru neodločenega izida glasovanja je za veljavnost sprejema sklepa odločujoč glas predsednika Nove generacije.

Vodstvo Nove generacije

36. člen
(1) Vodstvo Nove generacije sestavljajo predsednik Nove generacije in trije podpredsedniki, voljeni na kongresu in izvršilni odbor Nove generacije.

37. člen
(1) Vodstvo Nove generacije vodi politiko Nove generacije. Cilji vodstva Nove generacije so snovanje politične strategije, izdelovanje in načrtovanje izvedbene strategije ter posredovanje nalog v nadaljnjo izvrševanje IO, GO in drugim organom Nove generacije.
(2) Na sejo vodstva lahko predsednik povabi tudi druge udeležence, ki prispevajo h kakovostni obravnavi posameznega vprašanja.
(3) Seje vodstva predsednik NG sklicuje po potrebi.

Predsednik Nove generacije

38. člen
(1) Predsednik Nove generacije predstavlja in zastopa Novo generacijo ter vodi izvršilni odbor Nove generacije.
V odsotnosti ga nadomešča eden od podpredsednikov, ki ga določi predsednik Nove generacije.

39. člen
(1) Pristojnosti predsednika Nove generacije so predvsem:
• predstavlja in zastopa Novo generacijo ter vodi njeno delo,
• predlaga imenovanje in razrešitev direktorja Nove generacije
• predlaga imenovanje in razrešitev mednarodnega sekretarja Nove generacije,
• sklicuje in vodi seje vodstva in izvršilnega odbora Nove generacije,
• podpisuje akte, ki jih sprejema izvršilni odbor,
• pripravlja predloge za obravnavo na seji izvršilnega odbora in glavnega odbora Nove generacije,
• usklajuje kadrovsko politiko,
• sprejema nujna politična stališča in izjave v času med dvema sejama izvršilnega odbora,
• se opredeljuje do aktualnih mladinskih političnih tem, za katere se ocenjuje, da ni nujen sklic korespondenčne seje organov,
• izvršuje sklepe organov med dvema kongresoma,
• pripravlja predloge za obravnavo na seji izvršilnega odbora in glavnega odbora Nove generacije,
• opravlja druge potrebne naloge.

Podpredsedniki Nove generacije

40. člen
(1) Nova generacija ima tri podpredsednike. Podpredsedniki pomagajo predsedniku pri vodenju Nove generacije. Vsak podpredsednik je posebej zadolžen za določeno področje, ki ga predsednik izmed svojih pristojnosti dogovori s podpredsedniki. Z dogovorom o pristojnostih in zadolžitvah podpredsednikov se seznani organe Nove generacije.
(2) Podpredsedniki so za svoje delo odgovorni kongresu, glavnemu odboru in predsedniku Nove generacije.

Nadzorni odbor

41. člen
(1) Nadzorni odbor spremlja in nadzoruje delovanje Nove generacije, realizacijo sprejetih sklepov ter delovanje organov Nove generacije, skladno s statutom.
(2) Pristojnosti nadzornega odbora so predvsem naslednje:
• spremlja in nadzoruje finančno poslovanje Nove generacije,
• GO Nove generacije predlaga v sprejem obvezno razlago statuta Nove generacije,
• ocenjuje skladnost aktov Nove generacije s tem statutom,
• sprejema mnenja in razlage splošnih aktov Nove generacije,
• odloča o pritožbah zoper sklepe IO Nove generacije skladno s tem statutom,
• v primeru nedelovanja RO na predlog IO skliče izredni volilni kongres,
• sklicuje seje IO OO oz. MO, kadar IO OO oz. MO ni bil sklican več kot 6 mesecev,
• zahteva sklic občnega zbora OO oz. MO Nove generacije oziroma občni zbor skliče sam,
• izvršuje druga pooblastila, določena s tem statutom.
(2) Osnova za spremljanje in nadzor finančnega poslovanja je finančni načrt za poslovno leto. Nadzorni odbor obvezno daje mnenje k sklepom organov Nove generacije, ki imajo za posledico poslovne dogodke z večjimi finančnimi obremenitvami.
(3) V primeru ko nadzorni odbor zazna kršitve veljavnih predpisov, statuta, pravilnika o finančno-računovodskem poslovanju, finančnega načrta, neizvrševanja sklepov ter druge nepravilnosti ali nedoslednosti je dolžen IO Nove generacije predlagati odpravo teh nepravilnosti.
(4) Nadzorni odbor lahko predlaga GO Nove generacije razrešitev in nadomestne volitve za na kongresu izvoljenega funkcionarja oz. člana organa, ki se 6 krat zaporedoma neupravičeno ni udeležil rednih sej organa, v katerega je bil izvoljen. GO Nove generacije lahko v tem primeru izvede nadomestne volitve, razen če funkcionarja lahko nadomesti s kandidatom, ki se je na kongresu uvrstil na naslednje mesto po številu dobljenih glasov.
(5) O svojih ugotovitvah nadzorni odbor redno poroča vodstvu Nove generacije, izvršilnemu odboru, glavnemu odboru ter kongresu.

42. člen
(1) Nadzorni odbor Nove generacije ima predsednika in dva člana, ki jih izvoli kongres. Članstvo v nadzornem odboru ni združljivo s članstvom v kateremkoli drugem organu Nove generacije na državni ravni.
(2) Nadzorni odbor se sestaja po potrebi.
(3) Na svoji prvi seji po izvolitvi člani NO izmed sebe izvolijo podpredsednika, ki nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti.
(4) Na sejo NO se lahko povabi tudi druge udeležence, za katere predsednik oceni, da bodo lahko prispevali h kakovostni obravnavi določenega vprašanja.

Mednarodni sekretar

43. člen
(1) Mednarodni sekretar predstavlja in zastopa Novo generacijo v tujini ter vodi in koordinira mednarodno delovanje Nove generacije.
(2) Mednarodnega sekretarja na predlog predsednika Nove generacije imenuje IO Nove generacije.
(3) Mednarodni sekretar izmed članov Nove generacije imenuje člane, ki bodo z mednarodnim sekretarjem sodelovali pri mednarodni dejavnosti.
(4) Mednarodni sekretar se po posvetu s člani mednarodnega odbora samostojno odloča, katerih mednarodnih dejavnosti se bo Nova generacija udeležila in katere aktivnosti bo na mednarodnem področju udejanjala.

Strokovna telesa organov Nove generacije

44. člen
(1) Na predlog predsednika Nove generacije IO Nove generacije ustanavlja stalna in občasna strokovna delovna telesa (odbori in komisije), imenuje njihove člane ter določa delokrog njihovega delovanja.

Glavno tajništvo

45. člen
(1) Strokovno, organizacijsko in administrativno delo za Novo generacijo na ravni države opravlja glavno tajništvo.
(2) Glavno tajništvo nudi strokovno pomoč vsem organom Nove generacije.

46. člen
(1) Glavno tajništvo organizira in vodi direktor. Ob imenovanju direktorja izvršilni odbor Nove generacije določi ali bo direktor svojo funkcijo opravljal poklicno ali nepoklicno.

47. člen
(1) Naloge, pristojnosti in odgovornosti direktorja Nove generacije so zlati:
• vodenje tajništva Nove generacije in pri tem odločanje o administrativnih, personalnih in drugih zadevah v okviru tajništva,
• odgovornost za pravočasno pripravo gradiv, ki ih obravnavajo organi Nove generacije,
• skrb za pretok informacij in usklajeno delovanje med izvršilnim odborom in vodstvom Nove generacije ter organi Nove generacije na regionalni in lokalni ravni,
• odločanje o uporabi finančnih sredstev v okviru razpoložljivih sredstev in namenov, določenih s finančnim načrtom izvršilnega odbora,
• odgovornost za finančno in materialno poslovanje Nove generacije,
• odgovornost za vodenje registra članov Nove generacije,
• odgovornost za vodenje občinskih odborov Nove generacije,
• skrbi za ustrezne ukrepe za zagotovitev varstva in zaupnosti podatkov predvsem glede članske evidence in finančnega poslovanje Nove generacije.

48. člen
(1) Predsednik Nove generacije ob soglasju IO znotraj glavnega tajništva oblikujejo službe in imenujejo njihove vodje. Vodje so za svoje delo in naloge neposredno odgovorni predsedniku Nove generacije in direktorju. Njihove delovne naloge so opredeljene v posebnih aktih, ki jih na predlog NO sprejme IO NG.

ORGANIZIRANOST NOVE GENERACIJE NA LOKLANI RAVNI

Regionalni odbor

49. člen
(1) Regionalni odbor je organ Nove generacije na regionalni ravni.
(2) Na svojem območju deluje RO samostojno v okviru programa in sprejete politike Nove generacije.
(3) Naloga RO je usklajevati in povezovati politično delovanje OO oz. MO Nove generacije v okviru regije.

50. člen
(1) Regionalno organiziranost Nove generacije določa IO na predlog vodstva Nove generacije.

51. člen
(1) Regionalni odbor se oblikuje tako, da vanj delegira vsak OO oz. MO enega predstavnika, odbor z nad 50 člani pa še enega.
Tako delegirani izvolijo izmed sebe predsednika, do tri podpredsednike in tajnika.
(2) Mandat RO je dve leti in je vezan na mandat organov Nove generacije.
(3) V primeru nedelovanja RO, NO na predlog IO Nove generacije skliče izredni volilni kongres.
(4) NO lahko skliče izredni volilni kongres RO, če to zahtevata dve tretjini članov RO.
(5) NO Nove generacije ima v primerih iz prejšnjih dveh odstavkov možnost predlagati novo vodstvo RO.
(6) RO sprejme poslovnik o delu.

52. člen
(1) Pristojnosti regionalnega odbora so zlasti:
• sprejema in izvaja program delovanja regionalnega odbora, ki mora biti usklajen s programom Nove generacije kot celote,
• obravnava druge mladinske teme in z njimi povezane probleme,
• usklajuje dejavnosti OO oz. MO Nove generacije v okviru regije ter posreduje sklepe in stališča organov Nove generacije na državni ravni,
• skrbi za reden potek dela Nove generacije na svojem območju,
• vodi kadrovsko evidenco in predlaga vodstvu Nove generacije kandidate iz območja delovanja RO,
• imenuje stalna ali začasna delovna telesa RO za proučevanje problemov na regionalni ravni,
• obravnava posamezna vprašanja iz pristojnosti RO,
• opravlja in obravnava druge zadeve po navodilih in usmeritvah pristojnih organov NG.
(2) Regionalni odbor ima tajnika, ki opravlja administrativno-tehnično ter strokovno delo za RO. Ta ista oseba lahko opravlja dogovorjene naloge tudi za OO oz. MO, ki so člani regionalnega odbora.

53. člen
(1) RO se sestaja najmanj enkrat na šest mesecev. O svojem delu poroča vodstvu Nove generacije.
(2) Za sklicevanja sej, sklepčnost, sprejemanje in izvrševanje sklepov RO ter odgovornosti predsednika odbora se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za IO Nove generacije.

Občinski odbor

54. člen
(1) Občinski oz. mestni odbor Nove generacije je osnovna oblika organiziranja Nove generacije. OO oz. MO Nove generacije tvorijo vsi člani Nove generacije s stalnim prebivališčem v občini.
(2) Za ustanovitev OO oz. MO Nove generacije je potrebno vsaj 5 članov z izpolnjeno pristopno izjavo.
(3) Odločitve in akcije, ki presegajo občinski pomen, morajo OO oz. MO Nove generacije uskladiti na ravni regije in ne smejo v nobenem primeru biti v nasprotju z usmeritvami NG kot celote.

55. člen
(1) Izvršilni odbor OO oz. MO šteje poleg predsednika in podpredsednika še najmanj 3 člane. Izvršilni odbor OO oz. MO Nove generacije ima lahko največ tri podpredsednike.

 56. člen
(1) Volitve v IO OO oz. MO se izvedejo na zboru vsega članstva v občini (občni zbor), če je na zboru navzočih najmanj 10% članov.
(2) Zbor vsega članstva (občni zbor) skliče IO OO oz. MO najmanj enkrat letno, volilni občni zbor pa na dve leti. IO OO oz. MO je dolžan sklicati občni zbor tudi na pisno zahtevo najmanj 60% članstva ali na zahtevo NO Nove generacije. Če IO OO oz. MO ne skliče občnega zbora v roku, ki ga določi NO NG, ga ta lahko skliče tudi sam.
(3) Vabilo za občni zbor s predlogom dnevnega reda in gradivom je treba udeležencem poslati najmanj sedem dni pred sklicem.
(4) O sklicanem občnem zboru OO oz. MO se obvesti tudi direktorja Nove generacije.
(5) Pol ure po začetku je občni zbor OO oz. MO NG sklepčen tudi v primeru, če ni navzočih 10% članstva.
(6) Volitve v IO OO oz. MO so tajne, javne pa le v primeru, če se taka zahteva podpre z večino opredeljenih glasov udeležencev zbora.
(7) Volitve izvede volilna komisija, ki ima predsednika in dva člana, ki jih izvolijo prisotni člani izmed sebe. Člani volilne komisije ne morejo biti kandidati na volitvah.
(8) Mandat članov IO OO oz. MO traja dve leti. Občni zbor lahko sklene, da se mandat članov IO skrajša.

57. člen
(1) Na kandidatni listi mora biti najmanj toliko kandidatov, kot se jih voli.
(2) Predsednika in podpredsednika IO OO oz. MO NG se voli neposredno na občnem zboru.
(3) Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili večino opredeljenih glasov udeležencev zbora.

 58. člen
(1) Člani IO OO oz. MO na svoji prvi seji (konstitutivna seja) z večino opredeljenih glasov izvolijo tajnika in blagajnika IO OO oz. MO. Za tajnika in blagajnika OO oz. MO ni potrebno, da sta tudi člana IO OO oz. MO.

59. člen
(1) Pristojnosti IO OO oz. MO so zlasti:
• sprejema in izvaja program delovanja OO oz. MO, ki upošteva mladinska in druga vprašanja v občini, ki morajo biti usklajena s programskimi načeli Nove generacije in so usklajena s programom Nove generacije v regiji in v Novi generaciji kot celoti;
• obravnava občinske probleme na področju mladinskega sektorja in tiste, so s temi povezani;
• skrbi za normalen potek dela Nove generacije na svojem območju;
• delegira svoje delegate v organe Nove generacije ter v regionalni odbor Nove generacije
• imenuje stalna ali občasna delovna telesa za proučevanje posameznih vprašanj iz pristojnosti občinskega odbora;
• potrjuje spisek članov,
• opravlja druge zadeve po navodilih pristojnih organov Nove generacije.

60. člen
(1) Seje IO OO oz. MO NG sklicuje predsednik OO oz MO v skladu s programom dela oziroma po potrebi, vendar najmanj enkrat na dva meseca. Sklic seje lahko zahteva tudi 60% IO OO oz. MO.
(2) Če seja ni sklicana v šestih zaporednih mesecih, je sejo IO OO oz. MO dolžan sklicati NO Nove generacije.
(3) Če se IO OO oz. MO ne sestane tudi po sklicu NO Nove generacije, NO skliče redni volilni zbor članstva in predlaga razpustitev, kandidiranje ter izvolitev novega IO OO oz. MO.
(4) Na seje IO OO oz. MO NG se obvezno vabi tudi člane krajevnih skupnosti in mestnih četrti, svetnike v občinskem svetu, župana in funkcionarje na državni ravni, ki so člani OO oz. MO Nove generacije. Na seji IO OO oz. MO nimajo glasovalne pravice.

61. člen
(1) IO OO oz. MO sprejema sklepe iz svoje pristojnosti z večino glasov (opredeljenih) navzočih članov odbora, pri čemer je sklepčnost podana, če je navzočih več kot polovica članov odbora.
(2) Za izvrševanje sklepov odbora skrbi in je odgovoren predsednik odbora, ki predstavlja in zastopa OO oz. MO Nove generacije.

IV. FINANCIRANJE

62. člen
(1) Nova generacije si zagotavlja sredstva za delovanje iz lastnih projektov, določenega odstotka od dohodka Slovenske ljudske stranke, iz članarine svojih članov, prostovoljnih prispevkov in daril posameznikov, podjetij in organizacij in iz drugih zakonitih virov.

63. člen
(1) Podpisnika računov sta predsednik Nove generacije in podpredsednik Nove generacije po pooblastilu predsednika Nove generacije.

64. člen
(1) Letno članarino za člane določa IO Nove generacije na svoji zadnji seji v letu in ta velja za naslednje leto.
(2) IO Nove generacije lahko v upravičenih primerih posameznega člana na njegovo prošnjo ali po lastni presoji oprosti plačevanja članarine.
(3) Šteje se, da je v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena, članarina plačana.
(4) Članarino je potrebno plačati najkasneje do konca marca za tekoče leto oziroma ob vpisu v članstvo.

65. člen
(1) Finančno poslovanje Nove generacije na vseh nivojih ureja poseben pravilnik, ki ga sprejme IO NG.

V. SODELOVANJE Z MLADINSKIMI, POLITIČNIMI DRUGIMI ORGANIZACIJAMI

66. člen
(1) Nova generacija lahko sprejema sporazume in koalicije z mladinskimi, političnimi in drugimi organizacijami. O tem odloča GO na predlog IO.

VI. IZDAJATELJSKA DEJAVNOST

67. člen
(1) Nova generacija izdaja redne in izredne publikacije, knjige, propagandno gradivo in podobno skladno s svojim programom.

VII. PRIZNANJA IN ODLIČJA

 68. člen
(1) Nova generacija podeljuje svojim zaslužnim članom ter tudi drugim, za Novo generacijo zaslužnim osebam, zahvale, priznanja in častne funkcije.
(2) Vrsto, način in kriterije za podeljevanje odličij, priznanj in častnih funkcij določi s posebnim pravilnikom IO NG.
(3) Priznanja, ki se podeljujejo so:
- Častni predsednik
- Častni član
- Zahvala
- Priznanje

VIII. NOTRANJI AKTI NOVE GENERACIJE

69. člen
(1) Nova generacija ima naslednje splošne akte:
• Statut
• Pravilnike
• Poslovnike
• Navodila
• Pristopno izjavo
(2) Splošne akte pripravi vodstvo Nove generacije, sprejme pa jih IO Nove generacije.

70. člen
(1) Organi Nove generacije na vseh ravneh delajo skladno s poslovniki, ki jih za posamezne vrste organov sprejme IO, razen za glavni odbor in kongres Nove generacije. Predlog poslovnika GO pripravi IO, sprejme pa GO. Predlog poslovnika kongresa pripravi vodstvo Nove generacije, potrdi ga IO, dokončno pa ga sprejme kongres, in sicer takoj po izvolitvi delovnega predsedstva.

IX. SPREMEMBE STATUTA

71. člen
(1) Pisno pobudo za spremembe in dopolnitev statuta lahko poda vsak član. Pobuda se posreduje glavnemu tajništvu, ki jo posreduje pristojnemu organu Nove generacije.

X. ZDRUŽITEV, RAZDRUŽITEV ALI PRENEHANJE NOVE GENERACIJE

72. člen
(1) Sklep o začetku postopka za združitev, razdružitev ali prenehanje Nove generacije sprejem GO na predlog IO Nove generacije, ki istočasno sprejme tudi navodilo postopka za združitev, razdružitev ali prenehanje Nove generacije.
(2) IO pripravi končni predlog za kongres.

73. člen
(1) V primeru prenehanja delovanja Nove generacije premoženje in ustanoviteljske pravice preidejo na pravnega naslednika Nove generacije. Če tega ni, o tem odloči kongres Nove generacije ob sprejetju sklepa o prenehanju delovanja Nove generacije.

XI. KONČNE DOLOČBE

74. člen
(1) Statut začne veljati s trenutkom sprejetja na kongresu.

Predsednica Nove generacije, podmladka Slovenske ljudske stranke
Jasmina Opec, l.r.